icecream-8

นำ เฟอเรโร่ มาทุบพอแตก ไม่ต้องละเอียดนะครับ ใส่ลงไป คน ๆ เล็กน้อยให้กระจายทั่ว ๆ

นำ เฟอเรโร่ มาทุบพอแตก ไม่ต้องละเอียดนะครับ ใส่ลงไป คน ๆ เล็กน้อยให้กระจายทั่ว ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *