JAPAN 1st Time…กินอิ่มจนเพลินพุง ถลุงเงินเกินบรรยาย

Cold Brew แก้วนี้อร่อยมากเวอร์ ถ้ามีโอกาสจะกลับไปกินอีก ^____^

Cold Brew แก้วนี้อร่อยมากเวอร์ ถ้ามีโอกาสจะกลับไปกินอีก ^____^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *