CSR & Press Tour 2018 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

CSR & Press Tour 2018

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

สำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้จัดกิจกรรม CSR & Press Tour 2018 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางศึกษาดูงานเส้นทางที่ NEDA จะร่วมมือกับรัฐบาล สปป.ลาว ในการปรับปรุง เส้นทางหมายเลข 12 (R12) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยง 3 ประเทศ [นครพนม (ไทย) – ท่าแขก/นาเพ้า (สปป.ลาว) – จาลอ/ฮานอย (เวียดนาม)] เข้าด้วยกัน เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นระยะทางประมาณ 147 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังมมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้ประชาชนตลอดแนวเส้นทางดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

CSR & Press Tour 2018 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

จากโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 ที่พูดถึงนี้ ประเทศไทยจะได้อะไรบ้าง…?

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งระหว่างไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม – มณฑลกว่างสี (จีน)
  • เพิ่มโอกาสการลงทุนของนักธุรกิจไทยในการลงทุนที่ สปป.ลาว และเวียดนามได้มากขึ้น
  • สนับสนุนการส่งออกสินค้าไทยไปยังเมืองและประเทศต่าง ๆ ตามแนวเส้นทางหมายเลข R12 ทั้งการค้าชายแดน (สปป.ลาว) และการค้าผ่านแดน (เวียดนามใต้และจีนตอนใต้) ซึ่งมีความนิยมบริโภคสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
  • ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรไทย เนื่องจากทั้งเวียดนามและจีนนิยมบริโภคผลไม้ไทย และมีการขนส่งผ่านเส้นทาง R12 เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะต้องขายให้พ่อค้ากลางในเวียดนามก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศจีนในฐานะสินค้าเวียดนามก็ตาม
  • ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศไทย เช่น จังหวัดนครพนม เนื่องจากประชาชน สปป.ลาว และเวียดนามสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทางรถยนต์ได้สะดวกมากขึ้น

 

CSR & Press Tour 2018 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ น้ำใจเนด้าสู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 8 ซึ่ง NEDA และสื่อมวลชนได้ส่งมอบสิ่งของบริจาค อาทิ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และชุดคอมพิวเตอร์ มูลค่าสิ่งของรวมทั้งหมดเป็นเงินกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถาบันการศึกษากับโรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาลจอมทอง

 

CSR & Press Tour 2018 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

สำหรับกิจกรรม CSR นี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาถึงปีที่ 8 แล้ว โดยจะเป็นการให้การสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันกาศึกษาบนพื้นที่โครงการต่าง ๆ ของ NEDA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว

 

CSR & Press Tour 2018 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *